Pedosite mag geen foto’s Nederlands prinses Amalia tonen

De Nederlandse voorzieningenrechter heeft op 1 november 2007 geoordeeld dat de pedofilievereniging Martijn maatregelen moet nemen om te voorkomen dat via haar forum foto’s worden geplaatst van de kinderen van het Koninklijk paar.

De vereniging Martijn is naar eigen zeggen een vereniging met het oogmerk het verspreiden van bepaalde ideeën over en acceptatie van pedofilie. In de Nederlandse volksmond wordt deze vereniging de pedofielenclub genoemd.

Op de website van Martijn http://www.martijn.org heeft een van de leden op het besloten deel van de website een foto van prinses Amalia neergezet met het volgende bijschrift: “Ons koningshuis heeft weer een hele nieuwe generatie prinsjes en prinsesjes voorgebracht, en gelukkig maar!”

De ouders van ‘Hare Koninklijke Hoogheid Catharina-Amalia Beatrix Carmen, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau’, de kroonprins en zijn vrouw, eisten onmiddellijke verwijdering van deze foto. Hieraan is door Martijn tijdig gehoor gegeven. Desalniettemin hebben eiseres daarbij in rechte gevorderd dat iedere openbaarmaking van afbeeldingen van hun minderjarige kinderen wordt verboden op straffe van een dwangsom. Deze vordering is door de voorzieningenrechter ook toegewezen.

Dat de plaatsing van dergelijke foto’s volgens de rechter niet kan worden verdedigd met een beroep op de vrijheid van meningsuiting, zal niet verbazen. De plaatsing wordt als een ontoelaatbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van het kind en zijn ouders geacht. Ook is volgens de rechter sprake van strijd met het portretrecht van het kind.

De rechter kent veel gewicht toe aan het feit dat Martijn een vereniging voor pedofielen is. Juist vanwege het bijzondere karakter van de site moet Martijn extra beducht zijn op misbruik van de website. Om deze reden mag volgens de rechter van Martijn “anders dan wellicht van eigenaren of beheerders van website die door hun aard niet op dergelijk misbruik en onbedoeld gebruik bedacht hoeven te zijn” worden verlangd dat zij maatregelen neemt om berichten van personen te weren die de grenzen van hun vrijheid van meningsuiting niet kennen.
De rechter overweegt dan ook dat Martijn de berichten die door haar leden werden geplaatst moest controleren alvorens deze openbaar te maken:

“Niet valt in te zien waarom gedaagde haar forum niet zo zou kunnen inrichten dat daarop slechts berichten worden geplaatst nadat die controle heeft plaatsgevonden. Dat daarbij enige vertraging in publicatie van meningen van forumbezoekers plaatsvindt, leidt niet tot de conclusie dat het recht op vrijheid van meningsuiting van gedaagde zelf niet is gewaarborgd.”

De rechter is kennelijk zeer beducht een precedent te scheppen dat zich ook uitstrekt naar andere forums. Slechts nu sprake is van een zeer specifiek weblog wordt een dergelijke preventieve check verwacht. Toch zal deze overweging ongetwijfeld nog aangehaald worden in andere gevallen. Zo kan ik mij voorstellen dat gesteld wordt dat van een zweterige puber weblog ook mag worden verwacht dat zij ‘gezien het bijzondere karakter van de weblog’ preventief toezicht uitoefenen op de content die hierop wordt geplaatst.

Met betrekking tot de zorgplicht welke op Martijn als eigenaar, beheerder van de website rust om auteursrechtinbreuk tegen te gaan wordt aangesloten bij eerdere rechtspraak. Overwogen wordt het te ver gaat om van de eigenaar of beheerder van een website te verwachten dat preventief wordt onderzocht of inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten van derden. Wel dient de site te beschikken over een goede notice and takedown procedure. Nu Martijn de foto niet zelf heeft geplaatst en deze foto kennelijk onmiddellijk na sommatie heeft verwijderd, maakt Martijn naar mening van de rechter geen auteursrechtinbreuk.

Volgens betrouwbare bronnen heeft Martijn na deze uitspraak besloten het haar leden voor alle zekerheid niet meer mogelijk te maken enig beeldmateriaal te plaatsen.

Advertisements

2 Responses to Pedosite mag geen foto’s Nederlands prinses Amalia tonen

  1. Bird says:

    NICE column!

  2. alex says:

    zot………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: